მიმდინარე პროექტები

დასრულებული პროექტები

ამბროლაურის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტის მშენებლობა

მიზანი: რეგიონების და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ტურიზმის ხელშეწყობა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“

განხორციელების პერიოდი: 2016-2017

დამატებითი ინფორმაცია: ამბროლაურის ახალი აეროპორტი პირველ ეტაპზე მცირე ზომის - 15-20 ადგილიან საჰაერო ხომალდებს მოემსახურება, ხოლო პერსპექტივაში გათვალისწინებულია უფრო დიდი ხომალდების მიღებისა და ტერმინალის გაფართოების შესაძლებლობაც. ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის სიგრძე 1 100 მეტრს შეადგენს, ხოლო აეროპორტის ტერმინალის ფართობი 600 კვ.მ.-ია და დაახლოებით 50 მგზავრის ერთდროულად გატარებაზეა გათვლილი.

 

შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ჩამოფრენის ტერმინალის მშენებლობა 

მიზანი: შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოება, რაც ხელ შეუწყობს მგზავრთა გამტარუნარიანობის გაზრდას; ჩამომფრენი მგზავრების ცალკე სივრცეში, ეფექტური და ხარისხიანი მომსახურება.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: შპს ტავ ურბან საქართველო

განხორციელების პერიოდი : 2016-2017

დამატებითი ინფორმაცია: ახალ ტერმინალში განთავსებულია ბარგის მიმღები დამატებითი ლენტები, რაც უზრუნველყოფს მგზავრებისათვის ბარგის დროულად მიწოდებას. ახალი ტერმინალით   გამფრენი მგზავრებისათვის დაემატა ფლიგელი, სადაც ასევე მოწყობილია 2 საჰაერო ხომალდთან დამაკავშირებელი საჰაერო ხიდი. ჩამოფრენის ტერმინალის წინ მოწყობილია ახალი სადგომი საჰაერო ხომალდებისათვის და  ახალი ბაქანი.  არსებული ტერმინალი ემსახურება მხოლოდ გამფრენ მგზავრებს, რაც ხელს უწყობს აეროპორტის გამტარუნარიანობის მნიშვნელოვნად ამაღლებას და მათ შორის, მგზავრებისათვის ბარგის დროულად მიწოდებას. 

 

პროექტი - “საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებთან” (TW GE19)

მიზანი - ქვეყანაში მოქმედი საავიაციო კანონმდებლობის სრულყოფა და მისი ევროკავშირის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა, სამართლებრივი მექანიზმის შექმნა, რომელიც გააადვილებს ევროპული რეგულაციების დანერგვასა და განხორციელებას, ასევე სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს სტრუქტურული და ინსტიტუციონალური გაძლიერება.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - ევროკავშირი, საჯარო სამსახურების დაძმობილების (TWINNING) ინსტრუმენტი

განხორციელების პერიოდი - 2015  -  2017 

დამატებითი ინფორმაცია - პროექტის ფარგლებში განხორციელდა სამოქალაქო ავიაციის მოქმედი კანონმდებლობის ევროპულ რეგულაციებთან შესაბამისობის ანალიზი, გამოიცა ანგარიში სამართლებრივი ჩარჩოს განსხვავების შესახებ, შემუშავდა ევროპული რეგულაციების გადმოტანისა და დანერგვის სამოქმედო გეგმა, რომლის ფარგლებშიც, სულ იდენტიფიცირებული იქნა 80 ევროპული რეგულაცია საავიაციო სექტორისთვის, აქედან პრიორიტეტულად განისაზღვრა 20-მდე რეგულაცია, რომლებზეც აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა ევროპელ ექსპერტთან, განხორციელდა 41 სხვადასხვა მიმართულების ექსპერტის 151 სამუშაო მისია (შეხვედრები, სემინარები, ტრენინგები).


 დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©